top of page

Miljö- och kvalitetspolicy

MILJÖPOLICY

Företagets grundläggande policy är, att genom ständiga förbättringar, minimera negativa effekter som verksamheten kan ha på vår miljö. Detta uppnår vi genom att:

 • Säkerställa att verksamheten följer gällande miljölagstiftning

 • Försäkra oss om att leverantör och samarbetspartners uppfyller ställda miljökrav.

 • Prioritera användning av miljömärkta produkter.

 • Säkerställa att alla medarbetare och samarbetspartners fortlöpande har relevant och tillräcklig miljöutbildning.

 • Företaget ska minska användningen av naturresurser och minska avfallet genom återanvändning och återvinning.

 • Företaget ska alltid erbjuda sina kunder lånecykel.

 

KVALITETSPOLICY

Järna Glasmästeri arbetar, genom inriktning mot förebyggande åtgärder och genom ett väl fungerande samarbete med kunder, leverantörer och anställda, för att minimera eventuella fel och brister. Genom målmedvetet arbete ska företaget ständigt förbättra sin position som en attraktiv samarbetspartner. Detta gör vi genom att:

 • Leverera produkter och tjänster i rätt tid, på rätt sätt och till utlovad kvalitet.

 • Utveckla företaget genom mätbara kvalitetsförbättringar och förnyelse av interna rutiner.

 • Följa regler i Arbetsmiljölagen och bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

 • Motivera och utbilda vår personal.

 • All produktion kontrolleras före leverans och företagets montörer är utbildade för sina respektive verksamhetsområden.

Vårt miljömål: klimatneutralitet 2040

Klimatfrågan är en av mänsklighetens stora utmaningar och vi har alla ett ansvar för kommande generationer. Vi på Järna Glasmästeri vill bidra med lösningar och minska vår klimatpåverkan. Därför har vi antagit målet om klimatneutralitet 2040. 

Och vi vill göra det tillsammans med våra kunder, leverantörer och andra intressenter.

bottom of page